Surprise Me!

አብረን እናፍጥር 1 በዛውያ ቲቪ ምርጥ ዝግጅት ይመልከቱት ሼር ያድርጉት!

2017-06-19 18 0 558 YouTube

በቀን 5 ብር ከሃምሳ አምስት ሳንቲም ወይም በወር ወደ 167 ብር ገደማ አልያም ደግሞ በአመት 2000 ብር መዋጮ በማድረግ የዛውያ ቲቪ አባል ይሁኑ። Awash bank 01320119716000 --------- Dinu Ali Seid Ibrahim Musa Nuredin --------- ለበለጠ መረጃ Dinu Ali 091 163 0852 Musa Nuredin. 091 144 1499